VANNKRAFT - REN ENERGI

 

Hovedside

Fakta

Historie

Vannsalg

1906 - 2006

Jubileumsboka

Linkar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tyssefaldenes Administrasjon
5770 Tyssedal
Telefon:

(+47) 53 65 30 00
Telefaks:

(+47) 53 65 30  01
E-post: firmapost@tyssefaldene.no

 

 

Tyssefaldenes Historie


Selskapet ble stiftet den 20. april 1906 i konstituerende generalforsamling på ingeniør Sam Eydes kontor i Kristiania. Stifterne var også Knut Tillberg, Marcus og Knut Wallenberg, Allan Abenius, Albert Petterson, F. Hjort og A. Scott Hansen. Selskapets første generaldirektør ble Sam Eyde.

Selskapet sikret seg den første kraftkunde - The Sun Gas Co. Ltd. med 20.000 Hk til karbidfabrikk i Odda.I september 1906 startet anleggsarbeidene for fullt, og første byggetrinn ble gjennomført på bare ett og ett halvt år som selv i dag ville vært meget kort tid. Anlegget omfatter foruten selve kraftstasjonen, rørgate, tilførselstunnel, senkingstunnel i Ringedalsvann, provisorisk kraftstasjon, kai, taubaner, tjenesteboliger og den første overføringslinjen til Odda. Arbeidsstyrken var på ca. 500 mann. Etter første byggetrinn hadde kraftstasjonen seks aggregater på 4,1 MVA hver. I løpet av 1909 ble det installert enda et aggregat, overføringslinje nr 2 til Odda ble bygget og Ringedalsdammen ble påbegynt.

 

Sam Eyde trakk seg tilbake i 1910 og Ragnvald Blakstad overtok som generaldirektør. Utbyggingen av Tysse I fortsatte med trinn II, III og IV med en endelig ytelse på 116,7 MVA fordelt på 15 aggregat. Helt ferdig var ikke anleggene før i 1918 da Ringedalsdammen ble fullført. Dammen var Norges største med en lengde på 520 m, største høyde på 33 m og et kubikkinnhold på ca. 81000 m3 mur og betong.

 

I 1938 var Skjeggedal kraftstasjon ferdig med en ytelse på 13,5 MVA. Denne stasjonen utnytter fallet fra Ringedalsvann til Vetlevann. Det økende kraftbehovet i Odda og Tyssedal gjorde at denne utbyggingen bare i liten grad dekket dette. Krigsårene som så fulgte gjorde at etterspørselen etter kraft ble redusert, og dermed ble videre utbygginger lagt til side. Skjeggedal kraftstasjon ble ombygget til pumpestasjon i 1986.

 

Ca. 1951 ble Vendevann ført ned til Tyssedal via Mågelielva. Samtidig ble aggregat nr. 0 ombygget for produksjon av 50 Hz, og i 1955 ble aggregat nr. 4 ombygget til 50 Hz. Parallelt med dette ble hele resten av stasjonen modernisert, og maskinkapasiteten økt med 3,5 MVA. Etter en brann i aggregat nr.7, mars 1971, ble det ombygget til 50 Hz, og var på drift igjen i oktober 1971.

 

I 1956 var Mågeli kraftstasjon ferdig, samtidig som selskapet feiret sitt 50 års jubileum. I stasjonen var det installert to aggregat hver på 18 MVA. Generatorene leverte opprinnelig 25 Hz men ble ombygget i 1978 til 50 Hz. Ytelsen på hvert aggregat ble nå 21,6 MVA.

 

Neste store utbygging var Tysso II med en installasjon på to aggregat hver på 110 MVA. Utbyggingen medførte omfattende dam- og tunnelarbeider. Tunnelen som tar inn alle større tilløp langs østsiden av Ringedalsvann, har et tverrsnitt på 16 – 18 m2 og er 15,4 km lang.

I forbindelse med Tysso II utbyggingen ble det også nødvendig å knytte seg til det som den gang het Samkjøringsnettet. Staten v/NVE bygget derfor en 300 kV overføringslinje fra Åsen i Skjeggedal til Røldal. Anleggsarbeidet med stasjonen strakte seg fra april 1964 til februar 1968. Allerede i januar 1967 startet kraftleveringen fra stasjonen, samkjøringsforbindelsen var et faktum og Odda samfunnet kunne gå over til 50 Hz.

Genraldirektør Ragnvald Blakstad hadde allerede 9. februar 1918 søkt om konsesjon på overføring av kraft fra Tyssovassdraget til Kristiania.

 

I 1975 ble inngått en avtale mellom Tyssefaldene og NVE om bygging av Oksla kraftstasjon, som skulle utnytte fallet fra Ringedalsvann til Sørfjorden. Her er det installert en Francisturbin med tilhørende generator på 240 MVA. Ved å bruke vannet fra Ringedalsvann direkte i Oksla kraftstasjon i stedet for å kjøre det gjennom Skjeggedal og Tysse I kraftstasjon fikk man økt energiekvivalenten med 9 %. Staten ved Statkraft SF er eier av Oksla kraftstasjon som kom i drift i 1980.

Den 30. september 1980 ble en svart dag for Tyssefaldene. Denne dagen opplevde man brudd i rørgaten ovenfor kraftstasjonen i Tyssedal. De automatiske rørbruddsventilene virket ikke etter hensikten og dermed ble det stor vannskader i stasjonen. Skadene ble så omfattende at bare to aggregat, og ett rør av fem kunne settes i drift etter uhellet. Heldigvis var Oksla kraftstasjon kommet i drift samme år, og kunne derfor utnytte vannet fra Ringedalsvann som ellers ville gått tapt.

 

© 2006 Tyssefaldene