VANNKRAFT - REN ENERGI

 

Hovedside

Fakta

Historie

Vannsalg

1906 - 2006

Jubileumsboka

Linkar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tyssefaldenes Administrasjon
5770 Tyssedal
Telefon:

(+47) 53 65 30 00
Telefaks:

(+47) 53 65 30  01
E-post: firmapost@tyssefaldene.no

 

 

Kraftutbygging i Tyssedal

Grunnlaget for kraftutbyggingen i Tyssedal og dannelsen av Aktieselskabet Tyssefaldene, var de vannrike fossefaldene fra det nære fjellplatået på Hardangervidda. Dette sammen med den dype og isfrie Sørfjorden gjorde det mulig å etablere lønnsomme industribedrifter i Odda. Fossefallene, Ringedalsfossen med fritt fall på 160 m og Tyssestrengene med fritt fall på 300 m, er i dag regulert. Snittproduksjon siste 20 år (1986 - 2005) ble 2206 GWh. Høyeste produksjon hadde Tyssefaldene i år 2000 med 2892 GWh.

 

AS Tyssefaldene ble dannet 20.april 1906 med Sam Eyde som pådriver og leder. Han var Tyssefaldenes første generaldirektør (1906 – 1910). Han stiftet Norsk Elektrokjemisk (ELKEM) i 1904 og hadde i 1905 vært med på dannelsen av Norsk Hydro.
Selskapets neste generaldirektør, Ragnvald Blakstad (1910 – 1918), fullførte den første del av utbyggingen av Tyssefaldene, blant annet Ringedalsdammen.


Eierforhold i dag

Tyssefaldene er et aksjeselskap med 2 eiere.
DNN Industrier AS 40%
Statkraft 60%


Selskapet ledes av administrerende direk
tør, Karstein Bremnes, som er underlagt et styre bestående av representanter fra eierselskapene og de ansatte. Selskapet har i dag 13 ansatte.


Nedslagsfelt/Hydrologi

Tyssefaldenes nedslagsfelt ligger i sørvestre delen av Hardangervidda og utgjør 420 km2. Middelhøyden i feltet er 1300 m.o.h. Nedslagsfeltet omfatter hovedvassdragene Tysso II og Mågeli, som alle er regulert til Ringedalsmagasinet. Vetlevann og Mågeli nedslagsfelt utgjør 71,5 km2. Tysso II og Ringedalsmagasinet har et nedslagsfelt på 348,1 km2.
Årsmiddelnedbøren i Tyssedal ifølge normalen er 1391,6 mm. Midlere årstilløp er på 820 millioner m3, som gir en midlere årsproduksjon på c
a 2200 GWh pr år.


Tyssefaldene disponerer alt tilløp i nedslagsfeltet inntil utløpet av konsesjonstiden 31.12. 2010. Etter 2010 disponerer Tyssefaldene Tysso II. Tyssefaldenes totale magasinkapasitet er 1036 Mm3 tilsvarende 2100 GWh. Herav har Statkraft 260 Mm3 som tilsvarer 494 GWh.

Ringedalsdammen ble bygget i årene 1910 – 1918. Den er 520 m lang og 33 m på det høyeste. Magasinkapasiteten er 407 Mm3.

 


Kraftstasjonene

Tysse I Kraftverk/Tyssedal Kraftstasjon
Det første kraftverket, Tysse I, ble bygget i årene 1906 – 1918. Første byggetrinn var ferdig i 1908. I 1918 da kraftverket stod ferdig, var det installert 15 aggregater med Peltonturbiner på til sammen 100 MW. Stasjonen produserte 25 Hz kraft og hadde en midlere årsproduksjon på 700 GWh.
Rørbruddet høsten 1980 førte til at fire av de fem tilløpsrørene ble satt ut av funksjon. Gjenværende rør, tilkoblet aggregat 13 og 14 var i bruk til desember 1989, da stasjonen ble stoppet for godt. Etter rørbruddet 1980 ble det monte
rt to motorgeneratoraggregater i stasjonen for periodeomforming 50Hz/25Hz. I dag er disse også stoppet for godt. Kraftverket ble fredet av Riksantikvaren i år 2000. Stasjonens første del er tegnet av arkitekt Astrup.

Skjeggedal Kraftstasjon/-Pumpestasjon
Skjeggedal kraftstasjon stod ferdig i 1938. Den utnyttet fallet, 30 m fra Ringedalsvann til Vetlevann. Driften av stasjonen ble stanset etter at Oksla kraftstasjon kom i drift våren 1980.
I 1986 ble Skjeggedal pumpestasjon satt i drift. Stasjonen er plassert på samme sted som kraftstasjonen lå, og tilløpsrøret til kraftstasjonen er benyttet til pumpesjakt. Stasjonen pumper vannet som kommer fra Mågeli kraftstasjon og lokalt til Vetlevann opp i Ringedalsvann. Maksimal pumpekapasitet er 9 m3/s fordelt på to pumper som har et maksimalt forbruk på 5,3 MW. Midlere årsforbruk utgjør ca. 17 GWh.

Mågeli Kraftstasjon
Mågeli kraftstasjon kom på drift i 1956. Den ble bygget for produksjon av 25 Hz energi med to aggregater med Peltonturbiner. I 1978 stod stasjonen ferdig ombygget for produksjon av 50 Hz energi med en ytelse på 15500 kW på hvert av de to aggregatene, og med en total midlere årsproduksjon på 171 GWh. Maksimal fallhøyde er 610 m. Nye turbiner i 2000 med en ytelse på 16,5 MW

Tysso II Kraftstasjon
Tysso II kraftstasjon ble bygget i årene 1964 – 1967 og kom på drift januar 1967. Den hadde to aggregater med Peltonturbiner, hvert på 90 MW. Total midlere årsproduksjo
n utgjør 893 GWh. Kraftstasjonen har utløp i Ringedalsmagasinet. Maksimal fallhøyde er 735 m. Modernisert i begynelsen av 2000 åra med en ytelse, hvert på 110 MW.

Oksla Kraftstasjon
Kraftstasjonen ble bygget av Statkraft i årene 1976 – 1980. Den har et aggregat med en Francisturbin med ytelse på 215 MW. Stasjonen utnytter alt tilløp i nedslagsfeltet, med inntak i Ringedalsmagasinet og utløp til Sørfjorden. Midlere årsproduksjon er ca 900 GWh. Maksimal fallhøyde er 465 m.

Håvardsvann Kraftstasjon

Arbeidet på kraftstasjonen ble startet opp 2005, med produksjon fra høsten 2006. Årlig produksjon på ca 20 GWh.


Produksjonsresultater

Produksjonen på de respektive i perioden 2000 - 2008

HÅVARDSV. MÅGELI TYSSO II OKSLA TOTALT        
ÅR [GWh] [GWh] [GWh] [GWh] [GWh]      
2000   229 1346 1317 2892 Høyeste produksjon i selskapets historie.      
2001   200 986 975 2160  
2002   201 1153 1046 2400
2003   176 914 850 1940
2004   106 681 656 1444
2005   208 1437 1212 2856 Nest høyeste produksjon i selskapets historie.
2006 10 196 990 1034 2230  
2007 24 198 1206 1167 2595  
2008 19 208 1164 1134 2506  
2009 20 220 1110 1098 2429  


Driftssentral/Overføringsanlegg

Kraftanleggene og ressursene fjernkontrolleres fra den moderne utrustede driftssentralen. Den ble tatt i bruk høsten 1989 sammen med nye administrasjonskontorer og tekniske anlegg i den gamle Tyssedal kraftstasjon. Samtidig ble det tatt i bruk moderne satellittstyring og overvåkningsanlegg.
Tyssefaldenes overføringsanlegg består av linjer og kabler på spenningsnivåene 300kV, 66kV, 22kV og 12 kV, og transformatorstasjoner. Driftsentralen ble modernisert i 2005 med ny SPIDER. Driftsentralen i Tyssedal er betjent hverdager i kontortiden. Resten av tiden fjernstyres anleggene av Statkraft i Sauda, gjennom vår nye SPIDER.


Andre Aktiviteter

Tyssefaldene legger stor vekt på å rydde opp etter anleggsdriften, og på å skåne naturen mest mulig. Det er brukt store midler til dette formålet. Merking og kvisting av turistløyper i fjellet bl.a. for turistforeningen, skogreising og pleie av fiskevann er aktiviteter som pågår årlig.
Trallebanen ble bygget i forbindelse med anleggsarbeidene i fjellet og ble opprustet for å brukes til offentlig personfordring i 1957, og modernisert i 1988. Nedre endestasjon i Skjeggedal ligger på kote 430 m.o.h. og øvre, på Mågelitopp er på kote 860 m.o.h. I dag er det ingen offentlig personfordring på banen.

 

Tyssedal Hotel eies av Tyssefaldene. Hotellet , som har 26 rom med plass til 52 gjester, drives av et eget driftsselskap. Hotellet har en stor kunstsamling.

Selskapet samarbeider med Odda Energi gjennom selskapet Hardangerkraft hvis formål er utbygging og drift av småkraftverk.

Selskapet deltar også i bredbåndsutbygging og IKT- drift i regionen gjennom selskapet Hardangernett.


Økonomiske resultater

Oversikt over noen regnskapstall de siste årene          
(tall i mill kr)                
Tekst     2002   2003  2004

2005

2006

2007

2008 2009
                 
Omsetning

   264,4

 312,0

 412,0

   448,7

432,9

534,9

616,2 553,7
Driftsresultat

     10,3

   84,5

 149,5

   154,3

133

11,7

11,5 7,1
Årsresultat

      8,7

   10,8

  85,6

     61,8

65,7  

8,8 

8,6 2,7
Total Kapital

   149,9

 188,7

 366,9

   388,4

349,6

205,8

221,9 182,5
Egenkapital

    47,5

  58,3

 104,8

     82,6

82,3

91,1

88,2 89,4

 

© 2006 Tyssefaldene